Canada Goose jas canada goose outlet https://www.airbrushhenk.nl airbrushhenk.nl canada goose jas canada goose outlet

KONKURS WYGRAJ BILET NA „AUDIO VIDEO SHOW 2017”

KONKURS

„WYGRAJ BILET NA AVS 2017”

 

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz  wykonanie poniższych               czynności.

        a.Trzeba polubić  fanpage na Facebooku audiomuzofans.pl https://www.facebook.com/audiomuzofans/

       b. Dodać pod banerem konkursowym jedno zdjęcie, z wcześniejszych edycji AUDIO VIDEO SHOW, Pięć zdjęć, które dostaną najwięcej polubień ( laików ) wygrywa darmowe zaproszenie.

9. Nagrodą w konkursie jest: 5 darmowych biletów OPEN na AUDIO VIDEO SHOW 2017 Za wygraną nagrodę nie przysługuje                 ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

 Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYGRAJ BILET NA AVS2017″i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem jest audiomuzofans.pl ( „VASCO” 93-649 Łódź ul Kolumny 506), ofiarodawcą darmowych zaproszeń  jest audioshow.pl/

4. Organizator Konkursu powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadania konkursowego przez uczestników Konkursu oraz wybiera najlepszą pracę która zostanie nagrodzona. Do zadań Komisji Konkursowej należy  również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.

6. Konkurs trwa od 20.10.2017r. od godziny 18:00 do 07.11.2017r. do godziny 18:00 czasu polskiego. Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://audiomuzofans.pl/  oraz w grupie na Facebooku   AUDIOMUZOFANS  w dniu 09.11.2017r. do godziny 20:00.

7. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

  a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13.       roku życia jest zabronione Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich          do niej.

8. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook oraz  wykonanie poniższych               czynności.

        a.Trzeba polubić  fanpage na Facebooku audiomuzofans.pl https://www.facebook.com/audiomuzofans/

       b. Dodać pod banerem konkursowym jedno zdjęcie, z wcześniejszych edycji AUDIO VIDEO SHOW, Pięć zdjęć, które dostaną najwięcej polubień ( laików ) wygrywa darmowe zaproszenie.

9. Nagrodą w konkursie jest: 5 darmowych biletów OPEN na AUDIO VIDEO SHOW 2017 Za wygraną nagrodę nie przysługuje                 ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

10. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń:

       a) kreatywność

       b) zgodność z tematem konkursu

11. Warunkiem odebrania nagrody jest skontaktowanie się do 3 dni przez wiadomość prywatną z Organizatorem po ogłoszeniu wyników i przesłanie adresu email na który w ciągu 5 dni zostanie wysłana nagroda.

12. W sytuacji gdy zwycięzcą Konkursu jest osoba niepełnoletnia, Zwycięzca taki zobowiązany jest przesłać w wiadomości                        prywatnej do Organizatora oświadczenie obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu,              będącego osobą niepełnoletnią na udział w Konkursie.

13. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4,              poz. 27 z późn. zm./

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

15. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem                          społecznościowym Facebook  ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i                          reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy                          administratorów serwisu społecznościowego Facebook . Uczestnik zwalnia Facebook  z odpowiedzialności za jakiekolwiek                szkody poniesione w związku z Konkursem.