Regulamin konkursu „20 000”

Regulamin konkursu „20 000”

§ 1 Definicje

 1. Konkurs – „20 000” będzie organizowany i prowadzony na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator – Organizatorem konkursu oraz Administratorem Danych Osobowych jest AUDIO CENTER POLAND SP. Z O.O. SP. K. Adres:  ul. Henryka Sucharskiego 49, 30-898 Kraków Telefon: +48 508 590 213 | 12 265 02 85 E-mail: audiocenter@audiocenter.pl
 1. Post konkursowy – post zamieszczony w grupie AudioMuzoFans, pod którym należy publikować zgłoszenia do konkursu.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, będąca członkiem grupy AudioMuzoFans w serwisie Facebook.

Chcecie porozmawiać o audio i muzyce?

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GRUPY NA FACEBOOK

AudioMuzoFans

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od godziny 18:00 dnia 22.01.2021 do 22:00 07-02-2021
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłączenie członkowie grupy AudioMuzoFans w serwisie Facebook, wykluczając zwycięzców wcześniejszych konkursów “20,000”
 3. Zgłoszenie w formie jednego zdjęcia “Swojego zestawu audio” z opisem za co lubisz swój zestaw, należy opublikować za pomocą komentarza pod postem konkursowym.
 4. Zwycięzcy zostaną wybrani dnia 07-02-2021
 5. W konkursie zwyciężą 3 komentarze główne nagrody i 10 parasoli Cambridge Audio, które uzyskają największą liczbę polubień.
 6. Trzech pierwszych zwycięzców otrzyma od Organizatora,  Dac Magic 100 a następnych 10 otrzyma parasol Cambridge Audio. https://www.cambridgeaudio.com/eur/pl/products/hi-fi/dacmagic/dacmagic100
 7. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców firma kurierską.

§ 3 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
 2. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody pozostaje bez wpływy na ważność czynności przetwarzania, które zostały podjęte przed wycofaniem zgody. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Promocji na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z Promocją (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. A RODO).
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu

– organizacji i przeprowadzenia Promocji, odpowiedzi na Twoje pytania związane z Promocją i rozpatrywania Twoich reklamacji, realizacji umowy sprzedaży zawartej z nami;

– Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Promocją. Podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z Promocją. Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a ,lit. b, lit c i lit f.

 1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas trwania Promocji, z następującymi wyjątkami:

– w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami także po upływie wyżej wskazanego okresu, lecz nie dłużej, niż przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa.

 1. Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom: współpracującym z nami, odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg Promocji; świadczące usługi transportowe i kurierskie.
 2. Uczestnikowi służy prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne lub faktyczne.
 3. Uczestnik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz w punktach handlowych. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.